Urfolk – Utsatt for rasisme over hele verden

Urfolk betegnes som en folkegruppe som opprinnelig bodde på et bestemt område, før det ble erobret og kolonisert av andre stormakter. Samer, aboriginer og andre urbefolkninger har i en årrekke blitt undertrykt, drevet fra landene sine og diskriminert. I dag har flere urfolk i ulike deler av verden i stor grad gjenvunnet likestilling og rettferdig behandling, men dessverre er diskriminering og rasisme ovenfor disse minoritetene fortsatt en realitet.

Samer

Det er flere tiår siden sameloven som ga samene flere rettigheter ble vedtatt på Stortinget. Diskrimineringsloven vår forbyr enhver form for diskriminering på grunn av etnisitet, og flere andre lover som inngår i sameretten beskytter i dag samenes rettigheter. I den senere tid har likevel så mye som 1 av 4 samer oppgitt at de fortsatt føler seg diskriminert både sosialt og strukturelt.

Lovmessig har de samme rettigheter som oss, men mange sier at de opplever å bli latterliggjort når det kommer til språket og kulturen deres. De som bor i områder med stor samisk befolking sier at de opplever mer diskriminering enn de som bor i byer, ifølge en undesøkelse. Tallene fra undersøkelser viser at vi fortsatt har en lang vei å gå når det kommer til respekt, forståelse og likeverd mot samene.

Den amerikanske urbefolkningen

Den amerikanske urbefolkningen, ofte gitt det misvisende navnet indianere, bestod av små grupper som livnærte seg av jakt, fiske, sanking og jordbruk. På 1500- og 1600-tallet ble folkegruppen redusert med rundt 80 % til 90 % grunnet den europeiske innovasjonen. Mye av frafallet skyltes krig og massakrer fra europeerne idet de tok over landet deres. I tillegg brakte også kolonistene med seg sykdommer som kopper og kolera, noe som den amerikanske urbefolkningen ikke var motstandsdyktige mot. På begynnelsen av 1900-tallet hadde europeerne tatt over alle de næringsrike områdene av landet, og urfolket ble tvunget inn i reservater i USA og Canada hvor de led av nød og fattigdom.

I senere tid ble tvangsflyttingen til reservater forsøkt «rettferdiggjort» ved at urfolket fikk lov til å drive casino-virksomhet i områder hvor dette ellers ikke var lov forteller BesteNettkasino.net. På 1970-tallet kom det nemlig en lov fastsatt av den amerikanske høyesterett som sa at urfolket stod fritt til å regulere egne aktiviteter og drift på egne reservater. Casinoene var en realitet, og urfolket kunne spille om penger. Skulle muligheten for gamling, spennende spill, sosiale arrangementer og jakten på gevinster hjelpe?

På 1990-tallet ble det åpnet flere og flere casinoer på reservatene, og ulike typer spill var tilgjengelige. Casinoer byr på både spilleautomater og bordspill. Arbeidsledigheten gikk ned, og økonomien gikk opp. Staten så en annen vei og tenkte at de nå hadde gjort uretten vel igjen og at urfolket var fornøyd, men dette var et respektløst forsøk på å kjøpe deres godvilje. Urfolket benyttet seg av tilbudet om å drive casino-virksomhet fordi de ikke hadde noe annet valg. De hadde blitt fratatt alt de eide. Alt de ønsket var å være et selvforsynt folk, og å leve av det de fant i naturen. Dette var ikke lenger en mulighet for dem da alle de næringsrike områdene hadde blitt okkupert av europeere. I dag består den amerikanske urbefolkningen av omtrent 42 millioner mennesker, og mye av deres kulturarv og språk er i ferd med å dø ut.

De som fortsatt lever på reservater forsøker å beskytte og å ta vare på sin kultur, og det er fortsatt store vansker når det kommer til arbeidsmarkeder. I dag er det flere amerikanske urfolk som oppgir at de ikke får jobb på grunn av bakgrunnen sin, og at de opplever å være nederst på rangstigen når det kommer til å skaffe seg jobb. Dette skjer til tross for at de har god og lang utdannelse. Vi har fortsatt en lang vei å gå når det kommer til likebehandling av mennesker på tvers av etnisitet.